Naar inhoud

WINKELMANDJE

Jouw winkelmandje is leeg.

ALGEMENE VOORWAARDEN

LOT en LOU, met maatschappelijke zetel te Baan naar Bree 33, 3990 Peer, ondernemingsnummer BE 0694 867 121.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN
  1. Bij het plaatsen van een bestelling en het tot stand komen van de overeenkomst, aanvaardt de klant tijdig kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden;
  2. Elke overeenkomst met LOT en LOU valt onder deze algemene voorwaarden, met uitzondering van de algemene voorwaarden van de klant. De klant doet aldus afstand van zijn verkoopsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
  3. Beide partijen aanvaarden in het bijzonder dat deze algemene voorwaarden evenwichtig zijn en niet onrechtvaardig zijn en volledig in overeenstemming zijn met de regels over de onrechtmatige bedingen uit het Wetboek Economisch Recht;
 1. AANBOD EN PRIJS
  1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten;
  2. Extra belastingen en/of douanerechten die opgelegd worden door het land van bestemming zijn steeds voor rekening van de klant;
  3. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs;
  4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;
  5. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lot en Lou. Lot en Lou kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
  6. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. LOT en LOU is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lot en Lou is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten of drukfouten;
  7. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst, via het e-mail adres info@lotenlou.be;
 1. BESTELLING
  1. Om een product aan te kopen voeg je het toe aan je winkelmandje en geef je je contactgevens en/of facturatiegegevens in;
  2. Na betaling is je aankoop definitief en zijn onderhavige voorwaarden van toepassing;
  3. Alle betalingen gebeuren via het online beveiligd betaalplatform $. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:​
   - Bancontact

   - iDeal
   - Viva Wallet
  4. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
  5. Bij het plaatsen van je bestelling dien je jouw eigen adres grondig na te kijken. Fouten in het opgegeven adres zijn immers voor rekening van jou als klant.
  6. De aankoop komt tot stand wanneer Lot en Lou een bevestiging van de betaling heeft ontvangen. Tot die tijd blijven de bestelde artikelen eigendom van Lot en Lou.
 1. VERZENDING 
  1. Wij streven ernaar uw bestelling te verzenden binnen de 48u. Wanneer je order verzonden is, ontvang je een mail met trackingcode om je pakket op te volgen.
  2. Alle leveringstermijnen zijn indicatief, en niet-bindend. Vertraging in de leveringstermijn geeft de klant niet het recht om een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te vragen.
  3. Onze pakketjes worden verzonden met Bpost. Vanaf een bestelling ter waarde van €75 zijn leveringen in België gratis. Voor Nederland is de gratis verzending vanaf 100€. Ligt het aankoopbedrag respectievelijk lager dan €75 en 100€, dan bedraagt de verzendkost voor België €6,95 en voor Nederland €7,95. De levertermijn duurt gemiddeld 1 à 2 werkdagen na verzending.
  4. LOT en LOU is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging, vertraging of verlies van pakketjes tijdens de verzending met Bpost. Uiteraard beloven wij de aangekochte goederen zo veilig mogelijk te verpakken.
  5. Het risico op verlies beschadiging gaat over op de klant vanaf het moment dat de producten onze magazijnen verlaten.
 1. KLACHTEN
  1. Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s. Indien er zich typfouten voordoen, dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Kleuren op de foto’s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer informatie. Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.
  2. Wij stellen alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.
  3. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en binnen de 7 dagen na ontvangst worden gemeld aan info@lotenlou.be.
  4. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website beperkt onze aansprakelijkheid zich tot de aansprakelijkheid die wij kunnen verhalen op de fabrikant. Gelieve ons dit mede te delen binnen de 7 dagen na ontvangst ervan. Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.
 1. HERROEPINGSRECHT
  1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument, in de zin van het Wetboek Economisch Recht artikelen online aankopen bij LOT en LOU.
  2. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 
  3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
  4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Lot en Lou via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
  5. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 
  6. De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan LOT en LOU heeft meegedeeld, terugzenden aan LOT en LOU, Baan naar Bree 33, 3990 Peer.  De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
  7. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. 
  8. De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in originele ongebruikte staat en voorzien van alle originele labels.
  9. Teruggestuurde artikelen mogen dus kortstondig gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan die het gevolg is van het gebruik van de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen, zal dit ten laste van de klant terug naar hem/haar gestuurd worden.
  10. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal LOT en LOU na ontvangst van de artikelen en de grondige inspectie ervan, binnen maximum 14 kalenderdagen overgaan tot terugbetaling van alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen van de artikelen.
  11. LOT en LOU betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
  12. Voormeld herroepingsrecht is niet van toepassing op verzorgingsproducten, fopspenen en andere artikelen die bederven, beperkt houdbaar zijn of niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne overeenkomstig artikel VI.53, 4° en 5° WER.
 1. GARANTIE
  1. Krachtens de wet van 21 september 2004 en 20 maart 2022 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. De garantie is niet overdraagbaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
  2. Bij vaststelling van een conformiteitsgebrek moet de klant Lot en Lou zo snel mogelijk inlichten via mail naar info@lotenlou.be. In ieder geval dient elk conformiteitsgebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Andere zichtbare gebreken dienen binnen een termijn van 7 dagen gemeld te worden, zoals hierboven vermeld.
  3. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is enkel van toepassing op conformiteitsgebreken zoals bepaald in de wet van 20 maart 2022 en is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van normale slijtage, ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het product, aanpassingen of wijzigingen door derden, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
  4. De garantie verzekert de reparatie of de vervanging van het product of een soortgelijk product indien niet meer leverbaar indien het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 2jaar na de datum van de levering aan de consument en voor zover dit tijdig gemeld werd , maar houdt in geen geval een terugbetaling van de aankoopsom in.
 1. CADEAUBONNEN
  1. Cadeaucheques hebben, zowel in onze webwinkel als in de fysieke winkel, een geldigheidsduur van 1 jaar.
  2. Cadeaucheques kunnen nooit worden omgeruild voor een geldbedrag.
  3. Bij verlies, ontvreemding of onleesbaarheid van zowel de kortingscode/actiecheque als cadeaucheque ligt de verantwoordelijkheid altijd bij de consument.
  4. Het vermenigvuldigen, wijzigen of manipuleren van kortingscode/actiecheque en cadeaucheque is uiteraard niet toegestaan.
 1. WEBSITE
  1. Al de op de website vermelde gegevens, met inbegrip van de getoonde prijzen, kunnen te allen tijde door LOT en LOU worden aangepast.
  2. De inhoud van de website is louter informatief en doet geen contractuele relatie ontstaan. Ondanks de inspanningen om de inhoud van de website te actualiseren, kunnen sommige gegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn. De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Door het gebruik van de website gaat u ermee akkoord dat het Belgisch recht van toepassing is op de inhoud van de website.
  3. De verkoper is niet aansprakelijk voor:
   - het gebrekkig functioneren van de website;
   - elke schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of handelingen van derden met betrekking tot de website en websites van derden waarnaar de bezoekers van de website zouden worden verwezen.
 1. OVERMACHT
  1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
  2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert.
  3. Aangezien de verbintenis van de klant jegens Lot en Lou in essentie bestaat uit een betalingsverbintenis wordt overmacht in hoofde van de klant uitgesloten.
 1. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN
  1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
  2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  3. Ook de volledige website, met inhoud van combinatie van lay-out, teksten, foto’s, logo’s, kleurpallet en met name de volledige stijl is auteursrechtelijke beschermd en mag dan ook niet gekopieerd of nagebootst worden.
 1. GEGEVENSVERWERKING
  1. Door een bestelling te plaatsen bij LOT en LOU verklaart de klant zich akkoord met de verwerking van diens persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze privacyverklaring die toegankelijk is op onze website.  
  2. Door het aanmaken van een account aanvaardt de klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden en privacyverklaring. Daarnaast moet Lot en Lou voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in onze privacy policy.
  3. In het kader van de diensten die LOT en LOU aanbiedt, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de klant, opgeeft zoals vermeld in onze privacyverklaring, dewelke op de website te vinden is.
 1. TOEPASSELIJK RECHT
  1. Het Belgisch recht is van toepassing.
  2. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Limburg zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 1. OVERIGE BEPALINGEN
  1. Indien een bepaling van de overeenkomst of een gedeelte daarvan ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard:
   - Worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de rest van de overeenkomst of van de resterende bepaling hierdoor op geen enkele wijze beïnvloed of aangetast; en
   - Verbinden partijen zich ertoe om te goeder trouw te onderhandelen om tot een bepaling te komen die het doel en de intentie van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling of het gedeelte ervan zo dicht mogelijk benadert.
  2. Het in gebreke blijven door LOT en LOU om haar rechten onder deze overeenkomst af te dwingen zal niet als een afstand van dit recht beschouwd worden en zal in geen geval de rechten van de andere partij uitbreiden of wijzigen.
  3. Een wijziging van de overeenkomst is enkel bindend als daarover een schriftelijk akkoord bestaat tussen de partijen.
  4. Ingeval van wijzigende omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst meer bezwarend maakt verbinden partijen zich er toe het contract opnieuw te onderhandelen met het oog op de aanpassing of beëindiging ervan, dit conform artikel 5.74 NBW.