Naar inhoud

WINKELMANDJE

Jouw winkelmandje is leeg.

PRIVACYBELEID

VERWERKINGSVERWANTWOORDELIJKE

Renatus, met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Baan naar Bree 33, met ondernemingsnummer 0694.867.121, handeldrijvend onder de naam LOT en LOU zoals ook hierna aangeduid, hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens ter nakoming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de “AVG”).

LOT en LOU wil u door middel van deze Privacyverklaring informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens en dit met betrekking tot alle diensten die door LOT en LOU worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die LOT en LOU (uit)voert. LOT en LOU vraagt dat u deze Privacyverklaring aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens aan onze onderneming verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Wij zullen uiteraard alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk verwerken.

Voor eventuele verdere vragen aangaande deze privacy verklaring kan er contact worden opgenomen op info@lotenlou.be.

 

PERSOONGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

LOT en LOU kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van LOT en LOU, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan LOT en LOU verstrekt.

 

LOT en LOU KAN DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Wij zullen enkel de gegevens die nodig zijn om onze activiteiten uit te voeren verwerken. 

Deze gegevens worden gebruikt om onze werkzaamheden uit te voeren, een antwoord te bieden op uw vragen, die binnen komen via sociale media, e-mail, contactformulier,… en om onze dienstverlening te optimaliseren. 

Volgende gegevens kunnen worden verwerkt. Deze werden rechtstreeks of onrechtstreeks door u bezorgd:

- uw voor- en achternaam
– uw aanspreektitel
– uw adresgegevens
– uw telefoonnummer
– uw e-mailadres
– uw IP-adres
- uw locatiegegevens
- uw facturatiegegevens
- uw BTW-nummer
- IBAN + financiële instelling
- gegevens over de activiteiten op de website
- alle gegevens die eventueel verbonden zijn aan uw sociale media account
- andere persoonsgegevens die u verstrekt

Enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor de legitieme doeleinden worden aldus bijgehouden.

LOT en LOU wijst u er op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

 

WAAROM LOT en LOU GEGEVENS NODIG HEEFT

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor volgende doeleinden:
- telefonisch of via e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt,
- om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
-  uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit technologische en commerciële dienstverlening.
-  het voeren van haar boekhouding, klantenbeheer, beheer van leveranciers / onderaannemers, personeelsbeheer en loonadministratie, public relations en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie en nieuwsbrieven. 

 

VANUIT WELKE GRONDSLAG WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT?

Lot en Lou baseert zich voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden op volgende wettelijke grondslagen:
- u heb toestemming gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor een specifiek doeleinde;
- de uitvoering van de overeenkomst,
- het vervullen van wettelijke en/of reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

 

HOELANG LOT en LOU GEGEVENS BEWAART

LOT en LOU bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

LOT en LOU verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau. De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt. Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn. Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming. Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.

 

WEBSITEBEZOEK IN KAART BRENGEN

Op de website van LOT en LOU worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. LOT en LOU gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

LOT en LOU maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van LOT en LOU bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan LOT en LOU te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. LOT en LOU heeft hier geen invloed op. LOT en LOU heeft Google geen toestemming gegeven om via LOT en LOU verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de AVG delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

– Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

– Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering)van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

– Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de AVG. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

– Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

– Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

– Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

– Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door zich te wenden tot onze onderneming: info@lotenlou.be.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: +32 (0)2 274 48 00, E: contact(at)apd-gba.be

 

BEVEILIGING

LOT en LOU neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LOT en LOU maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. In geen geval kan LOT en LOU aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LOT en LOU verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LOT en LOU via info@lotenlou.be.

 

LOT en LOU IS ALS VOLGT TE BEREIKEN

Maatschappelijke zetel: Baan naar Bree 33, 3990 Peer Telefoon: +32 496 27 41 06 Email: info@lotenlou.be

 

PRIVACY POLICY COOKIEBOT

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.